โบเน็ต 

ใช้ปัดเงาพื้นหินอ่อน การซักพื้นพรม และปัดเงาพื้นปาร์เก